مسئول واحد: دکتر حمیده رعیتی

کارشناسان برنامه های بیماری های واگیر: آزیتا عربی-مریم حبیبی-صمد بوالحسنی-امیر امینی-عبداله شاکری

شرح وظایف گروه مبارزه با بیماریها  :

1.           پیش بینی و تهیه برنامه جامع عملیاتی سالانه

2.           نظارت ؛ پایش و  ارزشیابی 

3.           نظارت و بررسی آمار بیماریها و عملیات انجام شده در واحد های تابعه

4.           شرکت در جلسات برون بخش و درون بخش مرتبط

5.           شرکت در کارگاههای معاونت بهداشتی

6.           ارائه گزارش عملکرد بصورت 3 ماهانه

7.           گردآوری و تجزیه و تحلیل آمار بیماریها و تنظیم گزارش نهایی و ارسال به معاونت بهداشت:

 

7-1-       برنامه کشوری مبارزه با سل و استراتژی DOTS

7-2-       برنامه کشوری مبارزه با بیماری جذام

7-3-          برنامه کشوری مبارزه بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن

-         برنامه کشوری مبارزه با  فلج شل حاد

-         برنامه کشوری مبارزه با  سرخک

-         برنامه کشوری مبارزه با  دیفتری

-         برنامه کشوری مبارزه با  کزاز نوزادی

-         برنامه کشوری مبارزه با  سیاه سرفه

-         برنامه کشوری مبارزه با  مننژیت

-         برنامه کشوری مبارزه با  آنفلوآنزا

-         برنامه کشوری مبارزه با  سرخجه  و سندرم سرخجه مادرزادی

7-4-       برنامه کشوری مبارزه با بیماری مالاریا

7-5-       برنامه کشوری مبارزه با بیماری هپاتیت

7-6-       برنامه کشوری مبارزه با بیماری ایدز

7-7-       برنامه کشوری  کاهش آسیب

7-8-       برنامه کشوری مبارزه با بیماریهای انگلی و روده ای

-         برنامه کشوری مبارزه با  بیماری التور

-         برنامه مبارزه با بیماری تیفوئید

-         رنامه کشوری مبارزه با اسهال خونی

-         برنامه کشوری مبارزه با تب راجعه

-         برنامه کشوری مبارزه با توکسوپلاسموز

 

7-9-       برنامه کشوری مبارزه با بیماریهای آمیزشی ( STI  )

7-10- برنامه کشوری مبارزه با بیماریهای مشترک بین انسان و حیوان

-         برنامه کشوری مبارزه با بیماری هاری و حیوان گزیدگی

-         برنامه کشوری مبارزه با تب خونریزی دهنده

-         برنامه کشوری مبارزه با سیاه زخم

-         برنامه کشوری مبارزه با کیست هیداتیت

-         برنامه کشوری مبارزه با لشمانیوز پوستی و احشایی

-         برنامه کشوری مبارزه با جنون گاوی

-         برنامه کشوری مبارزه با تب مالت

 

7-11- برنامه کشوری مبارزه با بیماریهای قارچی و پوستی

7-12- برنامه کشوری مبارزه با تراخم و اورام ملتحمه

7-13- کنترل عفونتهای بیمارستانی

7-14- بهداشت زندانها

7-15- مراقبت بیماریها در امور پناهندگان

7-16- مقابله با اپیدمی ها

7-17- برنامه کشوری کنترل  هپاتیت

7-18- برنامه کشوری مبارزه با عقرب و مارگزیدگی

7-19- برنامه کشوری مبارزه با عقرب و مارگزیدگی

           دستورالعمل ها                                      چک لیست ها                                                مطالب آموزشی

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
متن استاتیک شماره 39 موجود نیست
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن