کارشناس مسئول واحد سلامت نوجوانان ، جوانان و مدارس :

سرکار خانم آمنه کامرانی گهر

خانم مریم عرب

 

 

 1. -      استخراج جمعیت گروه هدف 18-5 سال از سامانه سیب ، ب- جمع آوری و جمع بندی جمعیت دانش آموزان از مدارس تحت پوشش و ثبت در فرمهای مربوطه ، بایگانی و ارسال به واحد نوجوانان ،جوانان و مدارس، ج- استخراج تعداد غیر دانش آموز ، تعداد نوجوان متاهل ، تعداد کودکان کار
 2. -      معاینات دانش آموزان پایه 4،7،10 ،1 براساس محل سکونت و ثبت در شناسنامه سلامت یا فرم خلاصه معاینات و ارزیابی سلامت دانش آموزان و ثبت در سامانه سیب
 3. -      معاینات غیر دانش آموز گروه سنی 9،12،15 ، 6، 5 و اطلاع رسانی به گروه هدف
 4. -      معاینات کودکان کار دانش آموز و غیر دانش آموز و ثبت اطلاعات در فرم مجزا
 5. -      بازدید بهداشت محیط مدارس  براساس چک لیست دو بار در طول سال تحصیلی ( با توجه به شیوع بیماری زمانبندی و چک لیست مربوطه ارسال می شود ).
 6. -      بازدید از مدارس مروج سلامت براساس چک لیست دو بار در طول سال  و ارسال به واحد نوجوانان جوانان و مدارس
 7. -      غربالگری کلیه دانش آموزان از لحاظ پدیکلوزیس 3 بار در طول سال تحصیلی (فصلی یکبار )  و ثبت در سامانه سیب
 8. -      برگزاری جلسات آموزشی در کلیه مدارس با موضوعات پدیکلوزیس ،تغذیه سالم ومکمل یاری،بهداشت فردی ، سوانح وحوادث ، فعالیت بدنی ، تمرینات کششی ، بلوغ (پایه هفتم دخترانه و دهم پسرانه )، پیشگیری از رفتارهای مخاطره آمیز ،
 9. -      واکسیناسیون توام دانش آموزان پایه دهم و ثبت در سامانه سیب و کارت واکسن (دریافت کارت واکسن از واحد نوجوانان جوانان و مدارس )
 10. -  نظارت بر اجرای تمرینات کششی د رمدارس ابتدایی (صورتجلسه ،چک لیست و فرم آموزشی در مرکز،پایگاه ،خانه بهداشت، موجود باشد).برنامه مداخله ای برای نوجوانان و دانش آموزان دارای فعالیت بدنی نامطلوب نوشته شود .
 11. -  آموزش و نظارت بر توزیع قرص آهن و ویتامین دی در مدارس متوسطه دوره اول و دوم (زمان توزیع اعلام می گردد).
 12. -  انجام وارنیش فلوراید تراپی در مدارس ابتدایی و ثبت در سامانه سیب
 13. -  تشکیل شورای بهداشتی در مدارس  دوبار در طول سال تحصیلی(صورتجلسه موجود باشد ).
 14. -  برنامه ریزی جهت انجام فعالیتها و ثبت در جدول گانت ماهانه
 15. -  کلیه دستورالعمل ها (مدارس مروج سلامت ،پدیکلوزیس ،مکمل یاری ،ویتامین دی ،آهن یاری ، شیر مدرسه ، سنجش مراقبت سلامت دانش آموز ، تمرینات کششی ، پرونده سلامت مدرسه )و بسته های خدمتی نوجوان موجود باشد.
 16. -  استخراج جمعیت گروه هدف 29-18 سال از سامانه سیب (به تفکیک جنس ، تاهل ، شهری و روستائی )
 17. -  معاینات جوانان 29-18 سال وثبت در سامانه سیب
 18. -  کلیه دستورالعمل ها (سفیران ، خود مراقبتی ؛ هفته سلامت جوانان ، کتاب راهنمای برگزاری ازدواج سالم ، دانستنی های ازدواج )و بسته خدمتی جوانان مو جود باشد .
 19. -  توزیع قرص ویتامین دی 50000 هزار واحد به جوانان و فرم در خواست موجود باشد .
 20. -  تشکیل کمیته سلامت جوانان درون بخش و برون بخش هر 3ماه یکبار
 21. -  مشارکت ذینفعان منطقه در خصوص ارتقای سلامت جوانان
 22. -  ارزیابی مقدماتی و پزشکی جوانان دانشجو و ثبت در سامانه سیب
 23. -  مداخلات موثر و به موقع جهت رفع مشکلات سلامت جوانان
 24. -  برگزاری جلسات آموزشی ماهانه جهت جوانان با موضوعات پیشگیری از سوانح و حوادث ترافیکی ، ترویج ازدواج سالم ، فعالیت بدنی ، خود مراقبتی ، پیشگیری از رفتارهای مخاطره آمیز ،مهارتهای اجتماعی ، سبک زندگی سالم

 

 

سلامت نوجوانان ، جوانان و مدارس
فرم ها
دستورالعمل ها
شاخص ها
چک لیست 
بسته خدمتی
پوسترها

 

 

 • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
متن استاتیک شماره 39 موجود نیست
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن